jazyk

Podmínky

Přerušení a vynechávka služby

I když se snažíme zajistit, aby úroveň těchto stránek byla neustále vysoká, internet není ze své podstaty stabilní prostředí a kdykoliv se mohou objevit chyby, vynechávky, přerušení provozu a zpoždění. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z takovýchto chyb, opomenutí, přerušení nebo zpoždění nebo jakýkoli trvalý závazek nebo odpovědnost za provoz této webové stránky (nebo kterékoliv její části) nebo poskytování služeb nabízených na této webové stránce. Specifikaci této stránky můžeme čas od času bez předchozího upozornění změnit.

Informace na této stránce

Přestože vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili úplnost a přesnost informací na těchto stránkách, některé z informací, jsou nám poskytnuty třetími stranami a nejsme schopni ověřit jejich správnost a úplnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z nepřesnosti nebo opomenutí jakékoli informace na této stránce nebo jakoukoli odpovědnost, pokud jde o informace na těchto stránkách, které jste nám dodali vy, jiný uživatel stránek nebo jiné osoby.

Vaše používání těchto stránek

Přerušení a vynechávka služby I když se snažíme zajistit, aby úroveň těchto stránek byla neustále vysoká, internet není ze své podstaty stabilní prostředí a kdykoliv se mohou objevit chyby, vynechávky, přerušení provozu a zpoždění. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z takovýchto chyb, opomenutí, přerušení nebo zpoždění nebo jakýkoli trvalý závazek nebo odpovědnost za provoz této webové stránky (nebo kterékoliv její části) nebo poskytování služeb nabízených na této webové stránce. Specifikaci této stránky můžeme čas od času bez předchozího upozornění změnit.

Informace na této stránce

Přestože vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili úplnost a přesnost informací na těchto stránkách, některé z informací, jsou nám poskytnuty třetími stranami a nejsme schopni ověřit jejich správnost a úplnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z nepřesnosti nebo opomenutí jakékoli informace na této stránce nebo jakoukoli odpovědnost, pokud jde o informace na těchto stránkách, které jste nám dodali vy, jiný uživatel stránek nebo jiné osoby.

Vaše používání těchto stránek

Tyto stránky můžete použít pouze k zákonným účelům při hledání zaměstnání nebo pro pomoc s vaší kariérou. Nesmíte se za žádných okolností snažit podkopat bezpečnost této webové stránky, nebo jakékoliv odeslané nebo dostupné informace. Zejména, ale bez omezení, se nesmíte snažit o přístup, změnu nebo odstranění jakýchkoli informací, ke kterým nemáte oprávněný přístup, snažit se o přetížení systému pomocí spamu a floodingu, učinit jakékoli kroky nebo používat jakékoli zařízení, software nebo postup vedoucí k havárii, zpoždění, poškození nebo jinému zásahu do fungování těchto stránek nebo se pokoušet dekódovat, rozebírat nebo upravovat jakýkoli software, kódování nebo informace obsažené na stránkách.

Jste výhradně zodpovědní za veškeré informace, které jste na tuto stránku odeslali. Jste zodpovědní za to, že všechny informace, které jste nám dodali, jsou pravdivé, přesné, aktuální a nezavádějící nebo pravděpodobně zavádějící nebo klamavé, a že nejsou diskriminační, obscénní, urážlivé, hanlivé nebo jinak protiprávní, nezákonné nebo v rozporu s jakýmikoli použitelnými právními předpisy, nařízeními, směrnicemi nebo předepsané postupy nebo autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými právy duševního vlastnictví jakékoli osoby v jakékoli jurisdikci.

Jste také povinni zajistit, aby veškeré informace, data a soubory byly bez virů nebo jiných procesů či nástrojů, které mohou poškodit nebo narušit jakýkoli systém nebo data, než je odešlete na tuto stránku. Vyhrazujeme si právo odstranit z webové stránky podle našeho uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez nutnosti poskytnout vysvětlení jakékoli informace, které jste nám dodali.

Vámi poskytnuté informace

Budeme používat informace, které jste nám dodali (včetně, bez omezení, citlivé osobní údaje) k podpoře procesu náboru a souvisejících administrativních funkcí. To se týká mimo jiné zpracování a uchovávání informací námi (včetně, bez omezení, citlivých osobních údajů) a předávání nebo zpřístupnění těchto informací on-line potenciálním zaměstnavatelům a klientům. Informace o volných pracovních místech a umístěních budou předány uchazečům a budou umístěny přímo na internetových stránkách. Jako součást přijímacího řízení používáme třetí strany, aby nám pomohly zpracovat vaše informace. Můžeme shromažďovat údaje z informací vámi poskytnutých, abychom lépe pochopili naši uživatelé jako skupinu a mohli vámposkytnout lepší služby. Můžeme rovněž sdílet souhrnné informace s vybranými třetími stranami, bez uvedení jednotlivých jmen nebo identifikačních údajů. Souhlasíte s tím, že budeme používat tyto informace (včetně, bez omezení, citlivých osobních údajů) každým z těchto způsobů. Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete při vyplňování on-line registrace nebo formuláře žádostí a dalších formulářů, hodnocení či osobní údaje, které vyplníte, nebo které nám poskytnete při používání tohoto webu v souladu s právními předpisy Spojeného království na ochranu citlivých údajů. Vysvětlíme více o vašich osobních údajích v naší politice ochrany soukromí.

Bezpečnost a hesla

Abyste se na těchto stránkách mohli registrovat jako uchazeč a ucházet se o práci, budete muset použít e-mailovou adresu a heslo. Nesete výhradní odpovědnost za bezpečnost a řádné používání hesla, které by mělo být důvěrné za všech okolností a nesděleno žádné jiné osobě. Musíte okamžitě nás informovat, pokud se domníváte, že vaše heslo je známo někomu jinému, jinak může být použito neoprávněným způsobem. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné použití nebo vyzrazení jakéhokoli hesla.

Ukončení

Můžeme ukončit vaši registraci a/nebo odepřít vám přístup na stránky nebo jejich část (včetně všech služeb, zboží nebo informací dostupných na nebo prostřednictvím stránek) kdykoliv podle našeho uvážení a bez jakéhokoli vysvětlení nebo oznámení.

Odpovědnost

Nepřebíráme odpovědnost za jakékoli škody (přímé či nepřímé, za ztrátu podnikání, příjmů nebo zisků, zbytečných výdajů, poškození nebo zničení údajů nebo za jakékoli jiné nepřímé nebo následné ztráty), které vyplývají z vašeho používání stránek a vylučujeme jakoukoli takovou odpovědnost, ať již na základě smlouvy, porušení závazku (včetně nedbalosti) nebo jinak. Tímto vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky vztahující se k této webové stránce a vašemu užívání v maximální možné míře povolené zákonem. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za veškeré náklady, výdaje, nároky, ztráty, závazky nebo řízení vyplývající vaším používání nebo zneužíváním této stránky. Musíte nás neprodleně informovat, pokud vám někdo hrozí jakýmkoli nárokem v souvislosti s vaším používáním této stránky

Volba práva a jurisdikce

Použití této webové stránky a veškeré dohody uzavřené prostřednictvím této webové stránky se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu. Soudy Anglie budou mít výlučnou pravomoc vyřešit veškeré spory vzniklé z nebo v souvislosti s používáním této webové stránky nebo jakékoli dohody učiněné prostřednictvím této webové stránky. Některé z výrobků nebo služeb nabízených prostřednictvím této webové stránky nemusí být legální, nebo nemusí být v některých zemích mimo Spojené království povoleny. Pokusíte-li se objednat, přijmout, nákoupit nebo jinak využívat takovéto zboží nebo služby, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které používání této webové stránky utrpíte, a které byste neutrpěli, kdybyste k této stránce měli přístup jako občan Spojeného království (včetně toho, že se jako důsledek tohoto nebudeme zabývat žádnými žádostmi nebo dotazy jakéhokoli zákona, nařízení nebo jiného rozhodnutí platného v jakékoli zemi).

Změny podmínek a neplatnost Podmínky této webové stránky mohou být námi kdykoli změněny. Podmínky (v platném znění) budou považovány za přijaté, při příštím použití tohoto webu po jakékoli změně.

Vyloučení

Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné příslušným soudem, taková neplatnost nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Nabíráme teď